<div id="noframefix"> <h1>Mysamp.co.nr</h1> <p><b>The Best Samp Portal</b></p> <p>Please <a href="http://mysamp.do.am">Click here</a> to visit <a href="http://mysamp.do.am"><b>Mysamp.co.nr</b></a> site</p> </div>